Υποτροφίες Σπουδών και Έρευνας

Υποστηρίζοντας το δικαίωμα στην ποιοτική παιδεία, το Ιωνικό Κέντρο παρέχει υποτροφίες σε νέους φοιτητές. Σχεδιάζει επίσης να παρέχει χρηματοδότηση για έρευνα σε άτομα των οποίων το ερευνητικό έργο χρήζει μιας ιδιαίτερης υποστήριξης. Μέρος των υποτροφιών αυτών καλύπτεται από τις γενικότερες δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Ευπρόσδεκτη είναι σχετικά η προσφορά ατόμων ή φορέων που θα επιθυμούσαν να στηρίξουν τις Υποτροφίες Σπουδών και Έρευνας του Ιωνικού Κέντρου με ονομαστική τους δωρεά, ή γενικά με την οικονομική αρωγή τους.